Mińsk Mazowiecki

Prawie 70 tys. zł dla domu kultury w Stanisławowie

24
kwi 2024

Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie nie tylko ostatnio bardzo poszerzył swoją ofertę kulturalną, ale także zdobył już w tym roku dwa granty. Na oba zadania pt. „My także mamy prawo do kultury“ oraz „Zachłyśnięci historią“ instytucja pozyskała blisko 70 tys. zł.

„My także mamy prawo do kultury” to tytuł projektu Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, który zakwalifikował się do programu Dom Kultury+ Edycja 2024 – Zadanie I – Inicjatywy Lokalne. W ramach XII edycji programu złożono ponad 100 wniosków. Z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty uzyskały najwyższe oceny, wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację zadania.

- GOK w Stanisławowie na I etap pozyskał maksymalną kwotę, tj. 10 tys. zł. Dwuetapowy projekt zakłada po pierwsze przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów społecznych mieszkańców gminy Stanisławów. Będzie to także polegało na wyłonieniu osób i grup do tej pory nieobecnych w działaniach Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie i podjęciu z nimi współpracy w oparciu o model partycypacyjny. Po drugie – ogłoszenie konkursu na realizację od trzech do siedmiu inicjatyw mieszkańców gminy. Na ten cel NCK przeznacza łącznie 40 000 zł: 10 000 zł na I etap zadania i 30 000 zł na II etap, czyli realizację imicjatyw lokalnych przez mieszkańców gminy Stanisławów – informuje Łukasz A. Wawryniuk, p. o. dyrektora GOK-u, autor projektu.

Nowatorskie podejście
Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Jest skierowany do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

- Głównie nacisk zostanie położony na nawiązywanie przez GOK stałych relacji z mieszkańcami gminy Stanisławów, odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego. Efektem tego będzie stworzenie wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej – wyjaśnia Justyna Iwanicka, koordynatorka projektu. Działania podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. - Jednym z oczekiwanych efektów programu DK+ jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców – mówi Łukasz Wawryniuk.

Stawiają na historię regionu
Muzeum Historii Polski już po raz XVI przyznało dofinansowania w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Program wspiera fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea regionalne z całej Polski, które skupiają się na pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, historii oraz kultury. Spośród 1020 nadesłanych zgłoszeń Zespół Sterujący w trybie konkursowym zdecydował o przyznaniu dofinansowań na realizację 104 zadań na łączną kwotę blisko 3,5 mln złotych.

- GOK w Stanisawowie zdobył prawie 100% wnioskowanej kwoty. Projekt „Zachłyśnięci historią“ będzie skierowany przede wszystkim do dzieci, młodzieży i seniorów z terenu gminy Stanisławów oraz z terenu powiatu mińskiego. W ramach zadania odbędą się: wystawy historyczne (w tym 2 plenerowe) wraz z katalogiem, cykl spotkań z historykami, a także warsztaty obrazujące dawne codzienne życie Polaków. Zaplanowano też rekonstrukcję przemarszu oddziałów żołnierzy w mundurach z różnych epok i okresów historycznych. Na te działania pozyskaliśmy kwotę aż 28 tys. zł – wyjaśnia Łukasz A. Wawryniuk, autor i koordynator projetku. Wiele ciekawych pomysłów do działań w nim zaprojektowanych dał Bogdan Kuć, lokalny badacz historii, założyciel prywatnego Muzuem Ziemi Stanisławowskiej oraz prezes Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego.

Program „Patriotyzm Jutra” wspiera cenne inicjatywy, popularyzuje historię Polski w sposób nieszablonowy, wykorzystuje współczesne media jako środki przekazu. Projekty odznaczają się nowatorskim podejściem do tematu patriotyzmu, aktywują uczestników i lokalne społeczności. W realizację zadań zaangażowani są specjaliści, pasjonaci historii oraz doświadczeni animatorzy.WWl

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.